BGK kupił od PKO Banku Polskiego udziały w funduszu Marguerite I

BGK kupił od PKO Banku Polskiego udziały w funduszu Marguerite I

Opublikowany

Zakończyły się negocjacje pomiędzy BGK a PKO Bankiem Polskim dotyczące sprzedaży udziałów w funduszu Marguerite I. BGK będzie reprezentował polskie interesy w funduszu. W ciągu ośmiu lat działania funduszu Marguerite I inwestorzy zrealizowali projekty infrastrukturalne warte blisko 2 mld zł w Polsce oraz przeprowadzili ważne inwestycje w krajach UE, ułatwiając polskim firmom dostęp do tych rynków i zwiększając bezpieczeństwo regionu.

PKO Bank Polski po zrealizowaniu zakładanych celów zaangażowania w projekt zakończył udział w funduszu Marguerite I. Jego następcą, reprezentującym polskie interesy na arenie europejskiej, został Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu PKO Banku Polskiego w Marguerite I inwestorzy zrealizowali w Polsce ważne projekty o wartości blisko 2 mld zł.
Od listopada 2017 r. BGK jest również inwestorem w nowoutworzonym funduszu Marguerite II wraz z wiodącymi w Europie krajowymi bankami rozwoju oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Całkowite zaangażowanie Marguerite II przekracza 700 mln euro. Będzie on kontynuować udzielane wcześniej przez platformę Marguerite I wsparcie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w energii, w tym ze źródeł odnawialnych, transportu oraz infrastruktury cyfrowej.

- PKO Bank Polski zrealizował swoje zadania w ramach uczestnictwa w funduszu Marguerite. Projekty w które się zaangażował pozwoliły osiągnąć dwucyfrowe stopy zwrotu. Dzięki naszemu zaangażowaniu, przy wkładzie banku na poziomie 100 mln euro, sfinansowano w Polsce inwestycje o wartości niemal 2 mld zł. Teraz miejsce PKO Banku Polskiego zajmie Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie kontynuował wspieranie polskich interesów w Europie 

– powiedział Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

- Decyzja o odkupieniu od PKO Banku Polskiego udziałów w funduszu Marguerite I wiąże się z naszym przystąpieniem do Marguerite II. W fundusze te zainwestowały największe europejskie banki rozwoju. Finansowanie dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych wpisuje się w misję BGK, którą jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Przypomnę, że fundusz, który ma siedzibę w Luksemburgu, po raz pierwszy otworzy biuro regionalne. Dzięki naszemu zaangażowaniu będzie ono zlokalizowane w Warszawie

– powiedział Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Zarządu BGK.

Korzyści dla Polski z uczestnictwa w funduszu

Dzięki zaangażowaniu PKO Banku Polskiego w fundusz Marguerite I na poziomie 100 mln euro, udało się przyciągnąć do Polski około 1 mld zł kapitału zagranicznego, co dzięki dodatkowemu finansowaniu dłużnemu na poziomie ok. 1 mld zł, przełożyło się na 2 mld zł inwestycji w gospodarce. Fundusz Marguerite I był więc katalizatorem dla inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Ważnym sukcesem było zdobycie zaangażowania w krajowe projekty ze strony największych światowych inwestorów infrastrukturalnych. Dzięki zdobytemu przez nich pozytywnemu doświadczeniu, łatwiej będzie o finansowanie dla tego typu projektów w przyszłości. Inwestorzy przekonali się bowiem, że Polska to kraj przyjazny dla lokowania inwestycji, charakteryzujący się dużym potencjałem wzrostu.

Ważne projekty infrastrukturalne zrealizowane przy udziale Marguerite w Polsce

W ciągu ośmiu lat, przy udziale funduszu Marguerite I, zrealizowano w Polsce ważne projekty infrastrukturalne. Przykładem jest budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu, która jest największym projektem zrealizowanym dotychczas w Polsce w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Całkowity koszt budowy instalacji wyniósł 832 mln zł. W konstrukcji finansowania tej inwestycji, oprócz środków z Marguerite, wykorzystano także finansowanie dłużne, udzielone przez konsorcjum banków z m.in. PKO Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt spalarni odpadów w Poznaniu był wielokrotnie nagradzany przez Komisję Europejską i stawiany jako wzór w tego typu przedsięwzięciach. Dzięki zakończeniu budowy i oddaniu instalacji do użytku, Poznań stał się jednym z miast europejskich, które skutecznie odpowiadają na współczesne potrzeby z zakresu ochrony środowiska.

Ważne dla Polski projekty zrealizowane w UE

Fundusz Marguerite I zrealizował ważne dla Polski projekty także w innych krajach UE. Wśród nich wymienić należy budowę terminala lotniczego w Zagrzebiu, który jest obecnie najnowocześniejszym tego typu obiektem na Bałkanach, obsługującym 8 mln klientów rocznie. Rozwój tej infrastruktury ułatwił polskiej spółce LOT ekspansję w tym regionie. Innym przykładem jest przejęcie udziałów w spółce Latvia Gas, co pozwoliło oddzielić od aktywów dystrybucyjnych aktywa przesyłowe gazu kontrolowane wcześniej przez Gazprom. Umożliwiło to budowę gazociągu transgranicznego Polska-Litwa, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne krajów regionu, w tym Polski.

Paneuropejski fundusz finansujący duże projekty infrastrukturalne

Fundusz Marguerite I (2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure) jest pierwszym w historii Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych. Jego polityka inwestycyjna skupia się na projektach w obszarze infrastruktury drogowej, energetycznej i związanej ze źródłami energii odnawialnej. Tworzy go sześciu głównych inwestorów, będących wiodącymi instytucjami finansowymi, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego (zastąpił PKO Bank Polski) i Europejski Bank Inwestycyjny, oraz trzech pozostałych inwestorów, wśród których znajduje się Komisja Europejska. Udział BGK w kapitale funduszu wynosi ok. 14 proc. Zgromadzono w nim środki o wartości 710 mln euro, które po ośmiu latach od utworzenia Marguerite I, są już w pełni zainwestowane. Zrealizowane inwestycje pozwoliły osiągnąć funduszowi dwucyfrową rentowność. Kolejne projekty będą finansowane ze środków nowoutworzonego funduszu Marguerite II, którego udziałowcem od momentu utworzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Marguerite  
Marguerite to niezależna firma z biurami w Luksemburgu i Paryżu, która będzie nadal zarządzać funduszami Marguerite, Marguerite Pantheon SCSp oraz Marguerite II. Należąca do grupy Marguerite firma Marguerite Investment Management to zarządzający inwestycjami podmiot, który spełnia wymogi określone w dyrektywie w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i podlega nadzorowi CSSF. Fundusze Marguerite, Marguerite II i Marguerite Pantheon SCSp są funduszami luksemburskimi. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.marguerite.com

Bank Gospodarstwa Krajowego  
BGK jest państwowym bankiem rozwoju w Polsce. Inicjuje i realizuje programy na rzecz rozwoju gospodarczego. Stanowi centrum kompetencji w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych i eksportowych, przedsiębiorstw komunalnych oraz samorządu lokalnego. Bank rozwija między innymi systemy poręczeń i gwarancji mających na celu rozwój przedsiębiorczości. Uczestniczy w programach mających na celu poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu do mieszkań dla Polaków. Bank zarządza programami europejskimi i rozdziela europejskie fundusze na poziomie całego kraju oraz poszczególnych regionów. Jest wiodącą instytucją w procesie konsolidacji finansów publicznych.
www.bgk.pl

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkania czynszowe ze źródłem korzystnego refinansowania z Banku Rozwoju Rady Europy.

temu

BGK pozyskał korzystne źródło refinansowania programu Społecznego Budownictwa Czynszowego – 800 milionów złotych z Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank, CEB).  We wrześniu tego roku BGK na preferencyjne kredyty dla m.in. TBS i spółdzielni mieszkaniowych ma do rozdysponowania 1,1 mld zł.
BGK otworzył przedstawicielstwo w Brukseli

temu

Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył w Brukseli swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo. Będzie ono reprezentować bank w kontaktach z instytucjami unijnymi i finansowymi, monitorować procesy legislacyjne oraz współpracować z innymi bankami rozwoju i stowarzyszeniami, obecnymi w Brukseli. Przedstawicielstwo będzie również wspierało zagraniczną ekspansję polskich firm w krajach Beneluxu.
BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

temu

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek  innowacyjne produkty lub usługi, już od 8 października będą mogły  aplikować o premię technologiczną. Maksymalna wysokość to aż 6 mln  złotych.
Preferencyjne kredyty i bezzwrotne dotacje na rozwój mieszkalnictwa

temu

Od 1 września br. towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC). W jesiennym naborze do rozdysponowania jest aż 1,1 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje również wnioski o bezzwrotne dotacje w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego skierowanym m.in. do gmin i spółek gminnych, powiatów i organizacji pożytku publicznego. W puli jest 158 mln zł.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.