BGK zwiększa siłę polskiej gospodarki

BGK zwiększa siłę polskiej gospodarki

Opublikowany

Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z przyjętą strategią, aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Swoją działalnością wykreował finansowanie gospodarki w wysokości ok. 68 mld zł. Wypracował ponadto niemal 518 mln zł jednostkowego zysku netto.

Podsumowanie działalności państwowego banku rozwoju w 2017 roku

BGK jest jedną z kluczowych instytucji realizujących Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. plan Morawieckiego. W strategii przyjętej na lata 2017-2020 bank podkreślił swoją misję, którą jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. W swoich działaniach BGK koncentruje się na finansowaniu i mobilizacji kapitału dla inwestycji, eksportu i rozwoju przedsiębiorstw, wspieraniu zrównoważonego rozwoju regionów, a także na sprawnym dystrybuowaniu funduszy unijnych.

Wspieranie biznesu

W ubiegłym roku wartość zaangażowania kredytowego przekroczyła 41 mld zł. Wzrost wyniósł blisko 2,3 mld zł i dotyczył głównie finansowania przedsiębiorstw, eksportu i ekspansji zagranicznej oraz podmiotów leczniczych.
Łączna kwota finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej (program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu oraz działalność własna) wyniosła 1,8 mld zł. BGK wsparł ponad 200 projektów zagranicznych polskich firm, w tym m.in. budowę hotelu w Wielkiej Brytanii, centrum sportowego i logistycznego na Białorusi, sprzedaż maszyn górniczych do Rosji i sprzedaż samolotów do Niemiec. Na koniec ubiegłego roku obecny był z rodzimymi przedsiębiorstwami w 52 państwach na 6 kontynentach, w tym roku liczba ta wzrosła już do 57.
Wsparciem dla przedsiębiorców, które stanowi ważną część działalności BGK, są gwarancje i poręczenia. Tylko w minionym roku skorzystało z nich ponad 15,3 tys. przedsiębiorstw. Łącznie w 2017 roku udzielone przez bank poręczenia i gwarancje umożliwiły przedsiębiorstwom zaciągnięcie kredytów na łączną kwotę 18,5 mld zł.

Poprawa jakości życia Polaków

W 2017 roku BGK intensywnie angażował się w działania poprawiające jakość życia Polaków, finansując inwestycje prywatne i JST. Uczestniczył m.in. w projektach usprawniających transport (np. finansowanie zakupu autobusów miejskich w Toruniu, Tomaszowie Mazowieckim czy Sosnowcu), projektach rewitalizacyjnych (np. Muzeum Śląskie w Katowicach, Kamienica Branickich w Warszawie) oraz działaniach, których celem jest poprawa jakości powietrza (np. zakup autobusów hybrydowych w Głogowie, budowa stacji rowerowych w Warszawie, Poznaniu i Łodzi).
Bank kontynuował również działania wspierające rozwój mieszkalnictwa - zarówno poprzez programy rządowe administrowane w Funduszu Dopłat, jak i poprzez działalność inwestycyjną. W ubiegłorocznej edycji programu społecznego budownictwa czynszowego BGK przyjął wnioski na łączną kwotę ok. 259 mln zł. Umożliwi to powstanie 2 155 mieszkań. Za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów wsparł poprawę stanu technicznego ponad 67 tys. lokali mieszkalnych.

Programy europejskie

W ubiegłym roku BGK podpisał 9 umów z zarządami województw i obecnie pełni rolę menadżera funduszy dla 15 województw. Łączna alokacja środków z tych umów wynosi 6,6 mld zł.
Ważnym elementem w zarządzaniu funduszami UE jest także wspieranie innowacji. W 2017 roku BGK przeprowadził dwa nabory wniosków o dofinansowanie w Kredycie na innowacje technologiczne. Przyznana kwota dofinansowania projektów zgłoszonych przez polskie mikro, małe i średnie firmy wyniosła 770 mln zł.

2017 – wyniki finansowe

BGK po raz pierwszy sporządził sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej BGK, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wynik netto za 2017 rok zamknął się kwotą 584,4 mln zł, o 327,4 mln zł wyższą od uzyskanej za 2016 rok. Jednostkowy zysk netto banku wyniósł natomiast 517,8 mln zł, tj. o 215,4 mln zł więcej niż rok wcześniej. Wzrost wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem skali działalności bankowej.
Na koniec 2017 roku wynik na działalności bankowej BGK wyniósł 978,9 mln zł i był wyższy o 15,2 proc. od wyniku uzyskanego na koniec 2016 roku. Największy wpływ na wzrost miał wyższy wynik z tytułu odsetek oraz wzrost przychodów prowizyjnych.
Rok 2017 bank zamknął sumą bilansową w wysokości ponad 74 mld zł, wyższą o 11 proc. od stanu na koniec 2016 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Już kilkadziesiąt mln zł pracuje na modernizację energetyczną budynków i rewitalizację w Wielkopolsce.

temu

Przestrzenie rekreacyjne, zupełnie nowa odsłona regionalnego muzeum i kilkadziesiąt zmodernizowanych energetycznie budynków w Wielkopolsce - na takie m.in. efekty preferencyjnych pożyczek Jessica 2 mogą liczyć Wielkopolanie.
Bank Gospodarstwa Krajowego w TOP10 firm odpowiedzialnych społecznie w Polsce.

temu

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu i odpowiedzialne relacje z otoczeniem społecznym, zarządzanie pozytywnym wpływem, również wpływem na środowisko – to niektóre z kategorii docenionych w działaniach Banku Gospodarstwa Krajowego przez kapitułę XII. edycji rankingu CSR. W tym roku BGK znalazł się na pozycji 9. awansując z 40.
BGK w konsorcjum 5 banków zwiększył kredyt dla Grupy Azoty

temu

Konsorcjum banków, w tym BGK, powiększyły Grupie Azoty kredyt, który jest części pakietu długoterminowego finansowania grupy. Obecna umowa zwiększyła kredyt do 3 mld złotych. Udział BGK to 1,05 mld. Podpisanie z konsorcjum banków umów zwiększających kredyt oznacza, że Grupa Azoty finansowo zabezpieczyła program inwestycyjny do 2026 roku.
Za nami Forum Dialogu Mieszkaniowego

temu

Zakończyło się Forum Dialogu Mieszkaniowego, organizowane na Stadionie Narodowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i BGK Nieruchomości. W dyskusjach wzięły udział wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój mieszkalnictwa w Polsce, od firm deweloperskich i wykonawczych, urb

BGK kupił od PKO Banku Polskiego udziały w funduszu Marguerite I

Zakończyły się negocjacje pomiędzy BGK a PKO Bankiem Polskim dotyczące sprzedaży udziałów w funduszu Marguerite I. BGK będzie reprezentował polskie interesy w funduszu. W ciągu ośmiu lat działania funduszu Marguerite I inwestorzy zrealizowali projekty infrastrukturalne warte blisko 2 mld zł w Polsce oraz przeprowadzili ważne inwestycje w krajach UE, ułatwiając polskim firmom dostęp do tych rynków i zwiększając bezpieczeństwo regionu.