BGK zwiększa siłę polskiej gospodarki

BGK zwiększa siłę polskiej gospodarki

Opublikowany

Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z przyjętą strategią, aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Swoją działalnością wykreował finansowanie gospodarki w wysokości ok. 68 mld zł. Wypracował ponadto niemal 518 mln zł jednostkowego zysku netto.

Podsumowanie działalności państwowego banku rozwoju w 2017 roku

BGK jest jedną z kluczowych instytucji realizujących Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. plan Morawieckiego. W strategii przyjętej na lata 2017-2020 bank podkreślił swoją misję, którą jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. W swoich działaniach BGK koncentruje się na finansowaniu i mobilizacji kapitału dla inwestycji, eksportu i rozwoju przedsiębiorstw, wspieraniu zrównoważonego rozwoju regionów, a także na sprawnym dystrybuowaniu funduszy unijnych.

Wspieranie biznesu

W ubiegłym roku wartość zaangażowania kredytowego przekroczyła 41 mld zł. Wzrost wyniósł blisko 2,3 mld zł i dotyczył głównie finansowania przedsiębiorstw, eksportu i ekspansji zagranicznej oraz podmiotów leczniczych.
Łączna kwota finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej (program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu oraz działalność własna) wyniosła 1,8 mld zł. BGK wsparł ponad 200 projektów zagranicznych polskich firm, w tym m.in. budowę hotelu w Wielkiej Brytanii, centrum sportowego i logistycznego na Białorusi, sprzedaż maszyn górniczych do Rosji i sprzedaż samolotów do Niemiec. Na koniec ubiegłego roku obecny był z rodzimymi przedsiębiorstwami w 52 państwach na 6 kontynentach, w tym roku liczba ta wzrosła już do 57.
Wsparciem dla przedsiębiorców, które stanowi ważną część działalności BGK, są gwarancje i poręczenia. Tylko w minionym roku skorzystało z nich ponad 15,3 tys. przedsiębiorstw. Łącznie w 2017 roku udzielone przez bank poręczenia i gwarancje umożliwiły przedsiębiorstwom zaciągnięcie kredytów na łączną kwotę 18,5 mld zł.

Poprawa jakości życia Polaków

W 2017 roku BGK intensywnie angażował się w działania poprawiające jakość życia Polaków, finansując inwestycje prywatne i JST. Uczestniczył m.in. w projektach usprawniających transport (np. finansowanie zakupu autobusów miejskich w Toruniu, Tomaszowie Mazowieckim czy Sosnowcu), projektach rewitalizacyjnych (np. Muzeum Śląskie w Katowicach, Kamienica Branickich w Warszawie) oraz działaniach, których celem jest poprawa jakości powietrza (np. zakup autobusów hybrydowych w Głogowie, budowa stacji rowerowych w Warszawie, Poznaniu i Łodzi).
Bank kontynuował również działania wspierające rozwój mieszkalnictwa - zarówno poprzez programy rządowe administrowane w Funduszu Dopłat, jak i poprzez działalność inwestycyjną. W ubiegłorocznej edycji programu społecznego budownictwa czynszowego BGK przyjął wnioski na łączną kwotę ok. 259 mln zł. Umożliwi to powstanie 2 155 mieszkań. Za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów wsparł poprawę stanu technicznego ponad 67 tys. lokali mieszkalnych.

Programy europejskie

W ubiegłym roku BGK podpisał 9 umów z zarządami województw i obecnie pełni rolę menadżera funduszy dla 15 województw. Łączna alokacja środków z tych umów wynosi 6,6 mld zł.
Ważnym elementem w zarządzaniu funduszami UE jest także wspieranie innowacji. W 2017 roku BGK przeprowadził dwa nabory wniosków o dofinansowanie w Kredycie na innowacje technologiczne. Przyznana kwota dofinansowania projektów zgłoszonych przez polskie mikro, małe i średnie firmy wyniosła 770 mln zł.

2017 – wyniki finansowe

BGK po raz pierwszy sporządził sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej BGK, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wynik netto za 2017 rok zamknął się kwotą 584,4 mln zł, o 327,4 mln zł wyższą od uzyskanej za 2016 rok. Jednostkowy zysk netto banku wyniósł natomiast 517,8 mln zł, tj. o 215,4 mln zł więcej niż rok wcześniej. Wzrost wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem skali działalności bankowej.
Na koniec 2017 roku wynik na działalności bankowej BGK wyniósł 978,9 mln zł i był wyższy o 15,2 proc. od wyniku uzyskanego na koniec 2016 roku. Największy wpływ na wzrost miał wyższy wynik z tytułu odsetek oraz wzrost przychodów prowizyjnych.
Rok 2017 bank zamknął sumą bilansową w wysokości ponad 74 mld zł, wyższą o 11 proc. od stanu na koniec 2016 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkania czynszowe ze źródłem korzystnego refinansowania z Banku Rozwoju Rady Europy.

temu

BGK pozyskał korzystne źródło refinansowania programu Społecznego Budownictwa Czynszowego – 800 milionów złotych z Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank, CEB).  We wrześniu tego roku BGK na preferencyjne kredyty dla m.in. TBS i spółdzielni mieszkaniowych ma do rozdysponowania 1,1 mld zł.
BGK otworzył przedstawicielstwo w Brukseli

temu

Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył w Brukseli swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo. Będzie ono reprezentować bank w kontaktach z instytucjami unijnymi i finansowymi, monitorować procesy legislacyjne oraz współpracować z innymi bankami rozwoju i stowarzyszeniami, obecnymi w Brukseli. Przedstawicielstwo będzie również wspierało zagraniczną ekspansję polskich firm w krajach Beneluxu.
BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

temu

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek  innowacyjne produkty lub usługi, już od 8 października będą mogły  aplikować o premię technologiczną. Maksymalna wysokość to aż 6 mln  złotych.
Preferencyjne kredyty i bezzwrotne dotacje na rozwój mieszkalnictwa

temu

Od 1 września br. towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC). W jesiennym naborze do rozdysponowania jest aż 1,1 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje również wnioski o bezzwrotne dotacje w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego skierowanym m.in. do gmin i spółek gminnych, powiatów i organizacji pożytku publicznego. W puli jest 158 mln zł.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.